Polityka prywatności
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Ostrowska z siedzibą przy ul. Januszowickiej 5, 53-135 Wrocław, NIP 8992765625. W dalszej części zwana również Administratorem Danych Osobowych lub ADO.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązuję się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a moja firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez moją firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: sekretariat@aleksandra-ostrowska.com
 4. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 5. W ramach działalności Kancelarii mogę zbierać następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko – w celu kontaktu z moimi Klientami oraz potencjalnymi Klientami m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, mogą Państwo przekazać swoje imię i nazwisko.
  2. numer telefonu – wykorzystywany w przypadku kontaktu telefonicznego lub przekazywany przez moich Klientów w wiadomości mailowej.  
  3. adres e-mail – poprzez adres e-mail kontaktuję się z Państwem odpowiadając na zapytania lub informując o bieżącym stanie prowadzonych spraw.  
  4. NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieram od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
  5. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych). Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), 
  6. ewentualne inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw, ich podanie może być obligatoryjne w związku z prowadzeniem postępowań sądowych, sądowo administracyjnych lub administracyjnych.
 6. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach: 
  1. w celu odpowiedzi na zapytania oraz w związku z Państwa kontaktem ze mną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub drogą telefoniczną,
  2. w celu przesyłania informacji związanych z moją działalnością w tym informacji marketingowych, 
  3. w celu obsługi Państwa zleceń o charakterze nieprocesowym i procesowym, 
  4. w celu prowadzenia postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych lub innych właściwych, będąc w roli Państwa pełnomocnika.
 7. Strony internetowe, którymi administruję wykorzystują technologię Cookies w celu dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach administrowanych przeze mnie stron internetowych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie moich stron internetowych, proponuję wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej. 
 8. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z moich usług ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce z nich korzystać oraz jakie informacje, w tym dane osobowe mi udostępniać. 
 9. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez moją Kancelarię jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą). Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzam wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 10. Dane osobowe przetwarzam przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonuję ma charakter ciągły. 
 11. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. 
 12. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. 
 13. Żadnych danych osobowych nie udostępniam podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa). 
 14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz mojej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieram z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie mogłabym prowadzić swojej działalności. Jako Administrator Danych Osobowych powierzam dane osobowe do przetwarzania podmiotom: a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz mojej strony internetowej, b) świadczącym inne usługi na moją rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania (np. firma księgowa).
 15. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzam jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając mi dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzam oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydaję bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieram odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii, 
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, proszę o poinformowanie mnie jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przeze mnie dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), proszę o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przeze mnie jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do mnie jako Administratora Danych Osobowych, abym poinformowała innych administratorów, którym przekazałam Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy: 
   • cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowałam w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży, 
   • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 
   • wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mam żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych, 
   • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania, 
   • konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   • dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do mojej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy moja firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
   • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
   • uważają Państwo, że przetwarzam Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abym usunęła te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub 
   • złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub  
   • Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  6.  przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny, 
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przeze mnie danych osobowych, które dotychczas przetwarzałam w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, 
  8. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – korzystając z moich usług nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będę Państwa informowała o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce, 
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzam Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszam uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 
 17. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczam, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez moją firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie mogę usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na mnie przepisy prawa, 
  3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. 
 18. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@aleksandra-ostrowska.com lub w formie pisemnej wysłanej na mój adres rejestrowy. 
 19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO. 
 20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.